- Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
  - Photo Gallery
 
 
 
 
 
  English Version

Προηγομενα
FAST TRACK
.
COLPO GROSSO
-
. . ...
Hacked RKH
ɿ
.
:
-
ENOVA
.
LOBBY
-
:
,
WINDENERGIE...
29-01-11
PERITHIA DE   
                                                 21/8/2011 
 
 
 

Eπεγουσα  Αναφορ
της «Αντινιτης»
Προς τον Πρεδρο του Π. Σ.  
  
  


Κρκυρα, 16 Αυγοστου 2011
(πρε αριθ. πρωτ. 39115/14690/16-08-11)


ΘΕΜΑ:  Η παραβαση του Νμου και οι καταστροφικς επιπτσεις του αιολικο πρκου Παντοκρτορα


Σμφωνα με μια περγαμην που βρθηκε το 1874 στην Παλι Περθεια, η Ιερ Μον του Υψηλο Παντοκρτορα χρονολογεται προ του 1347. τοι ναν αινα, τουλχιστον, πριν την λωση της Κωνσταντινοπολης (1453) και δυμισι αινες πριν την ανγερση των οχυρσεων της πλης της Κρκυρας (1576 – 1588).


Το 1962 το Μοναστρι κηρχθηκε με την υπ’ αριθ.  ΥΑ15794/19-12-61, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962, μαζ με τη Βεργνα κι λλα μεζονος σημασας μνημεα,  Αρχαιολογικς Χρος και Ιστορικ Διατηρητο Μνημεο. Προστατεεται δε απ το διο νομικ καθεστς (αρχαιολογικο νμοι 5351/1932, 1468/50, 3028/2002 κ.λπ.) που ισχει π.χ. και για το Μοναστρι της Αποκλυψης του Ιωννη της Πτμου, την Βεργνα, τον Παρθεννα κ.λπ.


Το σημαντικ αυτ στοιχεο αποκρπτεται σκπιμα τσον απ τον Υπουργ Πολιτισμο κ. Λιπη που με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΒΙ/Φ52 /79891/3528/18-8-2008 Απφασ του ενκρινε κατ’ αρχν την Προκαταρκτικ Περιβαλλοντικ Εκτμηση και Αξιολγηση (ΠΠΕΑ) για την εγκατσταση του εν λγω αιολικο πρκου στον Παντοκρτορα, σον και απ τις συναρμδιες αρχαιολογικς υπηρεσες που υπγονται στο ΥΠΠΟ, οι οποες εξδωσαν δεκδες εγκρσεις, θετικς γνωμοδοτσεις κ.λπ. υπρ του ργου.


 Επσης  λοι οι ανωτρω απκρυψαν σκπιμα και καταχρηστικ, την Παλι Περθεια που γειτνιζει με την επμαχη περιοχ, και που με δο Υπουργικς Αποφσεις χει χαρακτηριστε: α) αρχιτεκτονικς αξιλογος οικισμς (Απφαση υπ’ αριθ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/ Β1/Φ33 /67316/2590/ - 12 – 1979, ΦΕΚ 210/1-3-1980 Β’) και β) ιστορικ διατηρητο μνημεο (Απφαση υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/ 60311/1726 ΦΕΚ 152/13-03-1996).


Εν στην δια απφαση ο πρην Υπουργς βεβαινει ψευδς τι η απσταση της εγκατστασης του αιολικο σταθμο απ το ενταγμνο στην Unesco, κηρυγμνο ιστορικ διατηρητο μνημεο της παλις πλης της Κρκυρας, εναι δθεν 17,5 χιλιμετρα, εν το σωστ εναι 11,5, γεγονς που καθιστ απαγορευτικ την ποια σχετικ αδειοδτηση.   


Επσης στη σελδα 165 της Μελτης Περιβαλλοντικν Επιπτσεων, η μελεττρια κ. Μουζακτη βεβαινει ψευδς (βλ. πιο πνω σχετικς Αποφσεις) τι «Δεν υπρχουν κηρυγμνα πολιτιστικ μνημεα και αρχαιολογικο τποι στην ευρτερη περιοχ».


Απκρυψαν λοι οι προαναφερμενοι τα δο κηρυγμνα μνημεα επειδ σμφωνα με την Υπουργικ Απφαση 49828/2008 (ΦΕΚ Β’ 2464/3-12-08): «Ειδικ πλασιο Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης για τις Ανανεσιμες Αηγς Ενργειας», απαγορεεται η εγκατσταση αιολικν πρκων εντς της ακτνας των 3.000 μ των κηρυγμνων διατηρητων μνημεων.


Τα παραπνω, καθς επσης και το τι καταπατεται το καταφγιο γριων θηραμτων της περιοχς (Υ. Α. του Υπ. Γεωργας 4825/501/04-02-1970 και 32570/1671/21-04-1976) και το γεγονς τι το ιδιοκτησιακ καθεστς της κτασης εγκατστασης της επνδυσης ταν αμφισβητομενο, τα εχαμε γκαιρα καταγγελει στον κ. Γεωργαλδη, καλντας τον να μην υπογρψει τη σχετικ ΕΠΟ, αλλ να στελει το σχετικ φκελο στον Εισαγγελα.


Αντ’ αυτο, ο κ. Γεωργαλδης, υιοθετε λες τις πιο πνω αυθαιρεσες και εν κνει δεκτ την ΜΠΕ που στις σελδες 12 και 26 αναφρει σαφς τι η εν λγω κταση (1800 στρμματα) εχε μισθωθε νομμως απ ιδιτες, στην γκριση Περιβαλλοντικν ρων, που υπγραψε, αυτ αποσιωπται και γνεται μνο λγος για μσθωση απ το δημσιο 773 στρεμμτων της οροσειρς-φιλτο, που, ββαια, παραχωρθηκαν στην εταιρεα με αδιαφανες διαδικασες (χωρς διαγωνισμ, χωρς προηγομενη μισθωτρια σμβαση κ.λπ.) αντ πινακου φακς, αντ μισθματος 5.578,15 ευρ ετησως (!!!).


Εχε προηγηθε η σκανδαλδης συμβολ στην υπθεση της κ. Υδραου: δη στις 3 Αυγοστου 2010, ταν φερε για πρτη φορ το θμα στο Νομαρχιακ Συμβολιο – και για δικος της λγους το απσυρε – εχαν περσει δη 41 μρες απ τη λψη του σχετικο εγγρφου της ΠΙΝ (αριθ. Πρωτ. 8595/14-06-2010, / αριθ. Πρωτ. εισδου στη Γραμματεα του Ν. Σ. ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ/13194/23-06-2010) και ρα εχε περσει πρακτη η προβλεπμενη απ το Νμο προθεσμα των 35 ημερν…


Το ξανφερε αιφνιδιαστικ, δο μνες(!!!) μετ την λξη της προθεσμας που ορζει ο Νμος, στην ημερσια διταξη της 20ης Σεπτεμβρου, που το Ν. Σ. πρε την ιστορικ αρνητικ απφαση, την οποα επιχερησαν να υποκαταστσουν με την θετικ γνωμοδτηση που συνταξε αναρμοδως (με ποιο την εντολ ραγε;) και υπγραψε ο Δ/ντς της Δ/σης ΧΩ. ΠΕ. της Ν. Α., Α. Πανδς που προθησαν στην ΠΙΝ. χει αριθ. Πρωτ.: ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. ΟΙΚ/Σχετ.: ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ./13194/23-06-20, ο οποος εναι ο αριθ. Πρωτ. «εισερχομνου» του πιο πνω σχετικο εγγρφου της ΠΙΝ !!!


Επηκολοθησε στα μουλωχτ η απφαση του Νομρχη Στ. Πουλημνου γκρισης Περιβαλλοντικν ρων (αριθ. 33226/09/02-12-10) για τον  υποσταθμ της εταιρεας, κοντ στα Γαζτικα που υπογρφεται απ την κ. Υδραου, η οποα την διαβιβζει αυθημερν, χρι με χρι, στη Δ/νση ΠΕ.-ΧΩ. Της ΠΙΝ.


Ελω Υδραου, Πουλημνου, Γεωργαλδη, Αποστολπουλου, οι μπουλντζες θα ‘χαν πισει δη δουλει στο βουν, αν δεν υπρχε η απ κοινο προσφυγ στο ΣτΕ του Κυνηγετικο Συλλγου και της «Αντιντη».


Αυτ, επιγραμματικ, ως προς τις παραβσεις του Νμου και τα σχετικ περεργα… 


ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
1)                 
Οι κτοικοι του Σπαρτλα και του Μπαρμπτι με τις ανεμογενντριες πνω απ τα κεφλια τους εκτθενται σε ναν θανσιμο κνδυνο επ 24ρου βσεως.


2)                  Το βρος του πυλνα της κθε αναεμογενντριας εναι 214 τνοι, του πτερυγου 8 τνοι (8 Χ 3 = 24) της γενντριας 54 τνοι (!) και το συνολικ βρος της 292 τνοι!!! Το μσο υψμετρο των βσεων των 12 ανεμογεννητριν απ την επιφνεια της θλασσας θα εναι 780 μτρα, γεγονς που σημανει τι προσθτοντας το ψος τους που εναι 119 μτρα, θα φθνουν το υψμετρο των 900 περπου μτρων του Μοναστηριο!


3)                  Ελλοχεει ο κνδυνος βιομηχανικν ατυχημτων και πυρκαγιν. Αποκλληση πτερυγων (βρους 8 τ.) συνβη στην Εβοια το 2003. Εξαιρετικ πιθαν η ανφλεξη και κρηξη της βρους 54 τ γενντριας. Οι υπργειες γραμμς μεταφορς της μεσαας τσης προκαλον πυρκαγις. Μη προσεγγσιμη η περιοχ (κυρως η υπνεμη) απ πυροσβεστικ αεροσκφη, λγω των αεροδινν (στροβιλισμν) απ τις φτερωτς των ανεμογεννητριν.


4)                  Υπργειες και υπγειες γραμμς θα περσουν επσης μσα απ τα χωρι γιο Μρκο και Κορακινα.


5)                  Επηρεζεται η υγεα των κατοκων. Ο Σπαρτλας που εναι σε απσταση αναπνος, μνο 640 μ απ τις ανεμογενντριες, και οι γειτονικς τουριστικς περιοχς: ψος,  Μπαρμπτι, Νησκι  θα υποβλλονται στο μνιμο μαρτριο κθεσης στον θρυβο καθς και σε χαμηλς συχντητας θορβους που θα διαταρσσουν τον πνο, θα δημιουργον ντονη δυσφορα και θα κλονζουν το νευρικ σστημα  κατοκων και τουριστν  νυχθημερν. Σμφωνα με τη σχετικ  ΜΠΕ (σελ. 141,142) ο θρυβος κατ τη λειτουργα εκστης ανεμογενντριας φθνει τα 104 ντεσιμπλ σος σχεδν και μιας Συναυλας ροκ που εναι 120 ντεσιμπλ (μηχαν αεριωθουμνου, σε 10 μ, 150 ντεσιμπλ!). Αφανζεται το φυσικ τοπο, με ,τι αυτ συνεπγεται για την «ραχοκοκκαλι» της Κρκυρας: Οι αιολικο σταθμο παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας χαρακτηρ-ζονται απ την Νομολογα του ΣτΕ βαρις Βιομηχανικς Εγκαταστσεις.  Δημιουργεται στον Παντοκρτορα να εργοταξιακ - βιομηχανικ τοπο με να συνονθλευμα απ δρμους, καλδια, πυλνες και δισπαρτες ανεμογενντριες.


6)                  Αλλζει η χρση γης και «κατσχονται» οι ιδιοκτησες. Ο νος Νμος 3851/2010 επιτρπει στις εταιρεες να εγκαταστσουν ανεμογενντριες και συνοδ ργα σε οποιαδποτε δασικ κταση (ιδιωτικ δημσια) με μια απλ γκριση Επμβασης της Δ/νσης Δασν. Οι νδικες ενστσεις των ιδιοκτητν δεν σταματον το ργο!


7)                  Απαξινονται περιουσες. Η υποβθμιση του τοπου συνεπγεται διεθνς συρρκνωση των κτηματομεσιτικν και οικοδομικν δραστηριοττων και οδηγε στην ανεργα τα συναφ επαγγλματα.


8)                  Καταστρφεται η γρια πανδα και χλωρδα. Μεταναστευτικ και απειλομενα εδη πουλιν θα θανατνονται απ τις ανεμογενντριες και τα καλδια η θα εκδικονται απ τον θρυβο και το θαμα των περιστρεφμενων πτερυγων. Το καταφγιο γριων θηραμτων καταστρφεται ολοσχερς και η δασδης κταση μετατρπεται σε βιομηχανικ ζνη.


9)                  Πλττεται καρια  ο Τουρισμς. Καταστρφεται ολοσχερς το πιο πυκν δκτυο μονοπατιν που συνδει τις περιοχς σπνιας φυσικς ομορφις και αρχαιολο-γικο ενδιαφροντος, πως η Παλι Περθεια, οι Παλις Συνις, ο γιος Μρκος, το Μοναστρι του Παντοκρτορα, οι Μιχαλακδες, ο Ταξιρχης, ο Στρινλας, η Πετλια κ.α. θα υποβαθμιστον, με δεδομνη την ταφπλακα στον αγροτουρισμ και οικοτουρισμ. Διακπτονται τα προγρμματα ΟΠΠΑΧ και LEADER+. Ορατς απ λο το νησ οι ανεμογεντριες αλλοινουν το ειδυλλιακ κερκυρακ τοπο προκαλντας καταβαρθρωση του τουριστικο ενδιαφροντος.


10)              Απεντσσεται η παλι πλη απ την Unesco, η οποα δεν δχεται οι ανεμογενντριες να εναι ορατς απ τα ενταγμνα στον διεθν οργανισμ μνημεα. 


11)              Τα ιστορικ διατηρητα μνημεα, αρχαιολογικς χρος Μονς Παντοκρτορα και Παλι Περθεια, πλττονται ανεπανρθωτα.


12)              Διαβρνονται τα εδφη. Οι νοι δρμοι απ το Σκι ως τη Βγλα και τους Μιχαλακδες (φρδους 10μ), εκβραχισμο, μικρ παρπλευρα των δρμων νταμρια (188.672,84 κ. μ. συνολικ) και επιχωματσεις θα προκαλσουν εκτροπ των επιφανειακν υδτων, διαβρσεις, κατολισθσεις και πλημμρες, με δραματικς επιπτσεις στον υδτινο αποδκτη του βουνο.


13)              Κατακερματζονται τα βοσκοτπια και σταδιακ αφανζονται. Η παραδοσιακ κτηνοτροφα που βασζεται στην ελεθερη βσκηση θα συρρικνωθε εξαιτας των εκχερσσεων, των δρμων και του θορβου.


14)              Ανφικτη η κατεδφιση των ανεμογεννητριν. Ο πυλνας των 214 τνων αποτελεται απ 5 κομμτια απ  35  ως 61 τνους το καθνα, εν στην κορυφ του, που φθνει τα 78 μτρα, τοποθετεται η γενντρια των 54 τνων. Για το στσιμο του γιγαντιαου κατασκευσματος θα χρησιμοποιηθε γερανς βρους νω των εξακοσων τνων που θα ρθει σε κομμτια απ τη Γερμανα και θα συναρμολογηθε επιτπου. Η αντστροφη διαδικασα κατεδφισης, μετ το πρας της 20ετας που λγει ο χρνος λειτουργας τους – λγω προφανς αστρονομικο κστους – δεν προβλπεται στη σχετικ Μελτη Περιβαλλοντικν Επιπτσεων.  Γεγονς που σημανει τι τα κουφρια των 12 ανεμογεννητριν, διου ψους με το Μοναστρι, παραμνουν στο σημεο για πντα, ως δεγμα του δικο μας «πολιτισμο», της δικς μας κατντιας για τις επμενες γενες, δπλα στο μνημεο που μετ απ κπους και μχθους αινων μας κληροδτησαν οι πργονο μας.


Αξιτιμε κριε Πρεδρε, οι Κερκυραοι δια των αντιπροσπων τους, με δο αρνητικς αποφσεις του μεσα πληττμενου πρην Δμου Φαικων, την αρνητικ απφαση του Ν. Σ. και την πρσφατη ομφωνη αρνητικ του Δμου Κρκυρας, επαν ΟΧΙ στις ανεμογενντριες στην Κρκυρα.  Το περεργο και επμονο ΝΑΙ των δυο – τριν ταγν της εξουσας, που γενν πλεστα σα ερωτηματικ, δεν εναι δυνατν να καταδικσει σε θνατο την Κρκυρα.


λοι εμαστε υπρ της πρσινης ανπτυξης, η οποα πεται της προστασας του φυσικο και πολιτιστικο μας περιβλλοντος. μως,  γιατ να δη υπερκορεσμνο νησ να θυσισει το ελχιστο εναπομεναν φυσικ του απθεμα, τα μνημεα του, την μοναδικ πηγ της οικονομας του τον τουρισμ, τη στιγμ που οι εγκαταστσεις αυτς μπορον να γνουν σε κποια γυμν βουν της ηπειρωτικς Ελλδας; 


Αρθετε στο ψος των περιστσεων και μη συνδσετε το νομ σας με την πιο μελαν σελδα της κερκυρακς ιστορας των τελευταων αινων.


ΜΕ ΤΙΜΗ
Σπρος Α. Σαλβνος
Πρεδρος Δ. Σ.
«Περιβαλλοντικ Παρμβαση η Αντινιτη»


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  
.: 26610 58469, : 26610 30410, .: 6944370039
: 3 - .: 49100