Η εννιάχρονη χήρα

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAΑπόρριψη από το Μέγα Πρωτόπαπα αιτήσεων γάμου

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Α. ΣΑΛΒΑΝΟΥ

          Πρόκειται για δύο διαφορετικές αιτήσεις, η πρώτη έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 1683 από τον 25χρονο στρατιώτη Κωνσταντή Μαρά από την Κρήτη, που πριν είχε παντρευτεί στη Ζάκυνθο κι έδιωξε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα αυτή να γίνει «πόρνη δημοσία» κι η δεύτερη αίτηση που έγινε μια βδομάδα αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου και αφορά στην περίπτωση της 23χρονης, για τρίτη φορά χήρας, Σπεράντζας Μαυρόρχη! Η χαροκαμένη χήρα που ήταν μόνον ΕΝΝΙΑ ετών όταν έχασε τον πρώτο της άνδρα, αποπέμφθηκε από το Μέγα Πρωτόπαπα επειδή τέταρτος γάμος απαγορευόταν, και ενώ τα δύο τελευταία χρόνια, κατά δήλωσή της, συζούσε με τον άνδρα που ήθελε να παντρευτεί, γλίτωσε μάλλον τον επιβαλλόμενο αφορεσμό…

Ο σολδάδος Κωνσταντής Μαράς     

ὰχπγ φεβρουαρίου ζ

ἐνεφανίσθη ο κωνσταντής μαρᾶς του πτ. χίλα ἀπό τό κάστρο τῆς κρήτης σολδάδος εἰς τήν κομαπανίαν τοῦ καπετάν στέφανου τζούπα ἠλικίας ἒως χρόνων κε μαυροδερνός, ἀναζητῶντας νά τού δοθῆ θέλημα νά εὐλογηθῆ τήν σοφία θυγατέρα τῆς φραγγέτας ἀπό τήν κρήτη κάτοικο εἰς τήν περιοχήν τῆς ἁγίας παρασκευής και εἶπε πῶς νά εἶχε διά μῆνες εννιά εἰς τήν Ζάκυνθον μίαν λουτζιέτα θ. τοῦ πιερί μαρινέλλη ἀπό την κρήτη, με τήν ὁποίαν εὐλογήθη και ἐστεφανώθη, ἀμί διατί ὁ πεθερός του δέν τοῦ ἒδιδε τό πρικιό, ὁποῦ τοῦ ἒταξε τήν ἀπόβγαλε και ἒγινε πόρνη δημοσία. Τά ὁποία ἒχοντας ὁ αιδεσιμότατος αὐθέντης πρωτόπαπας ἀπέλυσεν αὐτόν.

Χριστόδουλος ὁ Κερκύρας μέγας Πρωτόπαπας

Η χήρα Σπεράντζα Μαυρόρχη

Φευρουαρίου ιδ αχπγ

ἐνεφανίσθη ἡ σπεράντζα τοῦ πτ. σύμου μαυρόρχη ἀπό τον ἀνεμόμυλο κάτικη εἰς τήν περιοχήν τοῦ ἁγίου δημητρίου ἰλικίας χρωνῶν ἢκοσι τριῶν ὡς ὓπε ἀγγαλά καί εἰς … ἀναζητούσα νά ἢθελε τῆς δοθῆ θέλημα ἀπό τοῦτην τήν καγγελλαρίαν νά εὐλογηθῆ τόν αυγουστή μπούρη ἐπονομαζόμενον μέξα ράυτη εἰς τήν ἀνωθεν ἰλικίαν εἰς το σπήτι τοῦ ὁποίου καί συγγατίκησιν ἳνε καί στέκει τόρα δύο χρόνους καί τοῦτο εἰς πρώτον γάμον τοῦ αυτοῦ ἀνδρός καί τῆς αυτῆς σπεράντζας εἰς τέταρτον. Ερωτηθῆσα ποῖος εἷτον ὁ πρώτος της ἂνδρας πόσοι χρόνοι ὃποῦ τόν ἐστεφανώθη καί πόσον ἒζησε με λόγου της ἀπεκρίθη εἶτον ὁ πρώτος μου ἂνδρας ὁ Θοδωρής ἱυός τοῦ σιχόριου ἀπό τήν γαρίτσα ράυτης μέ τόν ὁποῖον ἒζησα μίναις ἒξη ἀφοῦ τόν ἐστεφανώθηκα τόν ὁποῖον σαρκικός ἐσμίχθηκα καί ἲστερα απέτιχε καί ἐγώ ἢμουν χρονῶν ἒως ἐνιά ἒπιτα εἰς τό τέλος τῶν ἒξη μηνῶν ἀπέθανε, και ενταφιάσθη εἰς τήν ἐκκλησίαν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐλεούσας.

Ἐρωτηθῆσα ποιός ἱερέας νά τούς εὐλώγησε και μέ τῖνος θέλιμα. ἀπεκρίθη ἐγώ δέν θημάμε.

Ἐρωτηθῆσα πόσον κερό ἐστάθη χίρα καί ποῖον ἒλαβε εἰς δεύτερον γάμον πόσον χρονῶν ἶχε ἀυτή και πόσους χρόνους ἒζησε μέ αὐτῶν και ποῖον ἐπίρε είς δεύτερον γάμον απεκρίθη ἒμινα μήνας ἐπτά χείρα και ἒπιτα ἡ μάνα μου ὡς χείρα γηναίακα ὁποῦ εἷτον μέ ἐματαπάντρεψε καί μοῦ ἒδοκε γιά δεύτερον ἂνδρα τόν χρίσο γαβαλᾶ τοῦ πτ. χρίσου ἀπό τόν ἀνεμόμηλο ἀλιάς εἰς τήν τέχνη μέ τόν ὁποῖον ἒζησα ἒως ἠμέραις ἠκοσιπέντε ἒπιτα πιένοντας είς τήν στεριᾶ τόν ἐσκότοσαν οἱ Τούρκοι καί μοῦ ἢφεραν τό λίψανόν του, καί τό ἒθαψαν είς τήν ἐκκλησίαν τῶν ἁγίων ἀποστώλων ἱάσονος και σοσοπάτρου εἰς τόν ἀνεμόμηλο εἶτον τότες ὁ αυτός χρίσος ἰλικίας χρονών ἒως ἢκοσι πέντε ἒλαβα τήν σαρκηκήν σμήξιν μέ αυτόν είς τήν ἂνω διορίαν τῶν ἠμερῶν κε.

Ἐρωτηθῆσα πόσον κερόν ἒμινε χείρα ποιόν ἂνδραν ἒλαβε εις τρίτον συνοικέσιον και πόσον ἒζησε μέ αὐτόν καί ποῖος ἰερέας τήν ἐυλόγησε καί μέ τῖνος θέλημα. ἐπεκρίθη ἐμινα χίρα μίνες τρείς καί ἒπιτα με ἐπάντρεψε ἡ μάνα μου μέ τόν ἀνδρία τοῦ γιάννη σταμάτη φούρναρις ἀπό τήν γαρίτζα μέ ἐυλώγισεν ὁ ἱερομόναχος σκορδίλης λογιάζο μέ θέλημα τοῦ τότε αἰδεσιμότατου πρωτόπαπα. ἒζησα μέ αὐτόν χρόνους τέσερης καί ἒκαμα και ἓνα παιδή θηλικό ὀνόματι ἀνεξήνα ἐβαπτίσθη είς τήν ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου νικολάου τῶν ξένων παρά τοῦ ἂνω ἱερομονάχου σκορδίλη. Εἶτον ἀνάδοχοι ὁ νικολός ροδίτης μιλονᾶς κριτικός και ὁ αλέξης κηπουρός Κορφιάτης, τό ὁποῖον παιδή ζῆ ἒως τήν σήμερον καί ἳνε ἰλικίας χρόνων ἒξη και ἐπιτα ὁ ἂνωθεν ἂνδρας μου ἀπέτιχε ἀπό ἀρόστια φυσική καί τόν ένταφίασαν είς τήν ἂνωθεν μονήν τῶν ξένων. ἳνε τόρα ἀποθαμένος ὁ ἂνδρας μου χρόνοι ἐπτά ἒμηνα μετά τόν θάνατον ἀυτοῦ χρόνους τρίς ὡς χείρα καί ὁρφανή καί ἀπό μάνα ἐπειδή και μετά τόν θάνατον τοῦ ἀνδρός μου ἀπέτιχε και αυτἠ.

Ἐροτηθῆσα ἐάν ἒχη ἀδελφούς και ἀδελφές ἀπεκρίθη ἒχω δύο ἀδελφούς τοῦ ἑνός τό ὂνομα ἀθανάση ἳνε πανδρεμένος τόρα χρόνους δέκα ἒχη και παιδιά δύο και τοῦ ἂλλου τό ὂνομα του μπούτουλος ἳνε εἰς τήν ἰλικίαν μικρότερός μου καί ἀνίπανδρος. ἀδελφάδες δέν ἒχω καμίαν καί τα ἂνωθεν ἀδἐλφια μου ἢθελαν νά μέ παντρέψουν μέ ἓνα φράγγο διά νά ἠμπορέσω νά εὐλωγηθῶ ἀμἠ ἐγώ μήν θέλοντάς το ἐπίρα τόν ἂνωθεν αὐγουστή και ἒτζη ἐκείνα δέν θέλουν νά μέ εἰδοῦν

                                      ιε τοῦ αυτοῦ (15 του αυτού μηνός)

ὁ ἀιδεσιμότατος και μέγιστος αὐθέντης ἀκούσας τήν ὀμολογίαν τῆς αὐτῆς σπεράντζας ἀπέλυσεν ἀυτήν

 

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους) – ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΙ: «Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες»

Comments are closed.